Üldised äritingimused

Tarne- ja maksetingimused

1. Käesolevate tingimuste kehtivus

Alljärgnevad tingimused kehtivad kõikide tellijaga sõlmitavate äritehingute korral välistades kõik ülejäänud äritingimused. Kokkulepped, mis käesolevaid tingimusi muudavad või täiendavad, lisalepped ja tellija poolt seatud tingimused kehtivad ainult siis, kui need on meie poolt kirjalikult kinnitatud. Müügiesindajad ei või meie nimel siduvaid lubadusi anda ega vastu võtta.

2. Pakkumised, dokumendid
Meie pakkumised ei ole siduvad.Tootekataloogides, brošüürides, muudes trükistes, reklaamides, uudiskirjades ja hinnakirjades ära toodud tehnilised andmed vastavad trükkimise kuupäeva seisule
ja on ligikaudsed.Pakkumise juurde kuuluvad dokumendid ei kujuta endast meie toodete või teenuste omaduste ega kehtivuse garantiid. Nad on mõeldud ainult tellija orienteerumise abistamiseks ja neid ei tohi kolmandatele isikutele edasi anda.

3. Tellimused
Tellimused on tellijale siduvad.Meie võtame omale kohustuse ainult siis, kui oleme saatnud kirjaliku kinnituse. Kui tellijaks on väikettevõte, mis ei ole äriregistrisse kantud ja mille suhtes ei kehti äriseadustik vaid tsiviilseadustik, kehtib tellimus kui me seda 20 päeva jooksul ei tühista.

4. Hinnad ja maksmine
Kõik hinnad kehtivad EXW Rosenfeld ning ei sisalda pakendi maksumust, saatmist ega kindlustust.Jätame omale õiguse kestvusvõlasuhete korral hindu korrigeerida vastavalt BGB (Saksa tsiviilseadustik) § 313, kui kulufaktorid muutuvad enne, kui meie kohustused on täidetud. Sellisel juhul muutub hind vastavalt kulufaktorite muutusele. Kui hind muutub enam kui 5%, siis võib tellija lepingust taganeda. Peale 4 kuu möödumist on võimalik muuta hinda kõikidel lepingutel.Tasudes tarnitud kaupade eest 10
päeva jooksul võib arvestada 2% skontoga. Seda võimalust mitte kasutades tuleb täissumma tasuda hiljemalt 30 päeva jooksul (määravaks on makse teostamise kuupäev) meie kontole.Abilistel, müügiesindajatel ja nõustajatel
puudub inkasso või võlgnevuse ajatamise volitus.Tellijal ei ole õigust makseid kinni hoida, kui nõuded meie vastu ei tulene käesolevast lepingulisest suhtest
, ega tasaarveldada meie poolt vaidlustatud või õigluslikult kindlaks määramata nõuetega.Maksetingimustest mitte kinnipidamisel või asjaolude ilmnemisel, mis vähendavad tellija krediidivõimelisust, muutuvad kõik arved koheselt sisse nõutavaks, hoolimata sellest kas nende maksetähtaeg on saabunud või mitte. Sellistel juhtudel on meil õigus tarnida ainult ettemaksu tegemisel või garantiikirja esitamisel ning piisava ajapikenduse andmisel leping ühepoolselt lõpetada ning kahjutasu nõuda.Maksete teostamiskoht on meie arvetel ära märgitud pankade asukoht.

5. Väiketellimuse käsitlustasu, üle- ja alatarned
Väiketellimustele lisanduvad järgmised lisatasud:
kuni 50,00 EUR = 10,00 EUR
50,01 kuni 100,00 EUR = 7,50  EURErilahenduste
korral on 
iga tarne puhul lubatud koguseline kõrvalekalle kuni 10%.

6. Omandiõiguse üleminek
Tarnitud kauba omandiõiguse üleminek toimub ostuhinna täielikul tasumisel. Meie omandiõigus kaubale läheb tellijale üle alles siis, kui kõik meie ja tellija vahelisest ärisuhtest tulenevad nõuded tellija vastu on tasutud.Juhul kui tellija töötleb kaupa meie jaoks edasi. Meie tarnitud toodete edasisel töötlemisel või muude kaupade külge ühendamisel omandame kaasomandit meie kauba väärtuse ulatuses.Kui tellija on kauba edasimüüja, siis võib ta selle edasi müüa, ka siis, kui selle omand ei ole talle veel üle läinud. Muul viisil kasutamine ei ole lubatud.Tellija on juba eelnevalt nõus kauba edasimüügist tulenevate nõuete meile üle andmisega meie arve väärtuse
ulatuses.Tellijal on volitus nõuda nende nõuete tasumist. Meie nõudmisel peab ta oma võlgnike nõude loovutamisest teavitama.Tellija kauba valdamise ning loovutatud nõuete sissenõudmise volitus muutub kehtetuks kui tellija ei pea kinni maksetingimustest, peatab maksed
ning vaidlustab meie arve või muu nõude.Sellistel juhtudel on meil õigus kaup enda valdusse võtta. Sellest tulenevad kulud kannab tellija.Tellija peab viivitamatult teavitama kolmandate isikute poolt kauba või meile loovutatud nõuete oma valdusse võtmisest või selle kavatsusest. Sekkumise kulud tasub tellija.
Kui meile antud tagatiste väärtus on meie kogunõuetest suurem kui 20%, siis oleme kohustatud tellija nõudmisel eelnevalt nimetatud tagatiste väärtuse tagastama.

7. Tarneajad, hilinemine
Kui meie kohustuste täitmist takistavad ettearvamatud või meist mitte sõltuvad asjaolud, mida me ei oleks saanud ära hoida, pikeneb vastavalt ka meie kohustuste täitmise aeg. Uued tähtajad tuleb sellisel juhul uuesti kokku leppida.Tarneaja arvestus algab meie kirjaliku tellimuskinnituse saatmisega, kuid mitte enne kui kokku lepitud ettemakse on laekunud, kõik tellimuse täitmiseks vajalikud dokumendid on esitatud ja tehnilised küsimused lahendatud.Tellija on kohustatud täitma kõik tema kohustused, mis on vajalikud õigeaegse tarne tagamiseks.Kokkulepitud tarneajad loetakse täidetuks, kui meie oleme omalt poolt teada andnud valmisolekust kohustus täita.

8. Välja saatmine, riski üleminek
Kõik kaubaga seotud riskid lähevad üle tellijale, kui ese väljub meie ruumidest. See kehtib ka siis, kui transport teostatakse meie transpordivahenditega.Kui välja saatmine viibib meist sõltumatutel asjaoludel, siis lähevad alates välja saatmise valmiduse päevast kõik kaubaga seotud riskid üle tellijale.Kui tellija ei võta väljasaatmise valmis kaupa kohe vastu, siis ladustame seda vastavalt võimalustele ning tema enese vastutusel. See ladustamine ei vabasta tellijat tasumise kohustusest, mis tekib siis, kui kaup on väljasaatmiseks valmis.

9. Kontrollimise ja reklameerimise kohustus
Tellija on kohustatud kauba viivitamatult üle kontrollima ja meid puudustest hiljemalt 14 päeva jooksul alates kauba saabumisest kirjalikult teavitama.Kui puudustest ja reklamatsioonidest ei teavitata õigeaegselt, siis loetakse tarne ja kaubad vastu võetuks. Varjatud puuduste avastamisel tuleb nende kohta esitada vastavasisuline reklamatsioon hiljemalt 14 päeva jooksul alates avastamisest.

10. Pretensioonide esitamine, vastutus
Pretensioonide esitamise aeg on 24 kuud. Kui tarnitud kaup on puudustega, siis on tellijal õigus nõuda puuduse kõrvaldamist või asendustarnet. Meil on õigus keelduda puuduste kõrvaldamisest või asendustoodete tarnimisest, kui see on seotud ebaproportsionaalselt suurte kuludega. Kui puudust ei suudeta kõrvaldada kahel korral, siis võib tellija nõuda ostu tühistamist või ostuhinna alandamist ning kahjutasu vastavalt punktile 11.Tellija kaotab tootja vastutusest tulenevad õigused, kui ta ei anna meile aega ega võimalust puudused tavapärastel tööaegadel kõrvaldada.Tootja vabaneb vastutusest, kui puudused on põhjustatud meie poolt autoriseerimata isikute poolt teostatud toimingutest.Eelnevalt kirjeldatud vastutus kehtib ainult selles ulatuses ja suuruses, mis tekiks siis, kui ostetud ese tarnitakse tellija elukohta või äritegevuse asukohta. Kui ostetud ese lastakse tarnida mõnda teise kohta, siis katab tellija võimalikud lisakulud.

11. Muud tingimused
Tellija kahjunõuded ja muud sellelaadsed nõuded meie või meie abiisikute vastu on välistatud. Eriti nõuded mis hõlmavad kahjude hüvitamist, mis pole põhjustatud tarneobjektist endast. See ei kehti tahtliku või hoolimatu käitumise juhtudel või lubatud omaduste puudumise korral. Samuti nendel juhtudel, kui tootevastutuse seaduse kohaselt vastutatakse erakasutuses oleva tarneobjekti puudustest tulenevate isikute vigastuste või materiaalsete kahjude eest. Olulise lepingust tuleneva kohustuse rikkumisel ning teiste isikute elu ja tervise kahjustamisel vastutatakse ka siis, kui tegemist on hoolimatusega.

12. Kehtivusklausel
Juhul kui üks või mitu punkti käesolevates tingimustes peaksid kehtetud olema, ei puuduta see kõigi ülejäänud punktide kehtivust.

13. Pädeva kohtu asukoht, rakendatav õigus
Võimalikud vaidlused lahendatakse Balingen'i kohtus.Vaidluste lahendamine toimub Saksamaa Liitvabariigi seaduste alusel, arvestades Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni
rahvusvahelise kauba soetamise alast kokkulepet.

Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG